Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Loukis Rentals» (εφεξής: η Εταιρεία) λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/χρηστών της (εφεξής: ο πελάτης) και του δικτυακού τόπου. Για τον λόγο αυτό ακολουθεί με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Οι πελάτες της οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης, τους όρους μίσθωσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

 

1. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.1.Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Εταιρεία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της και του δικτυακού τόπου. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

1.2.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στο δικτυακό τόπο της https://loukisrental.gr.

1.3.Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι παρόντες όροι.

 

2. Μέτρα Ασφαλείας

2.1.Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

 

3. Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3.1. Η Εταιρεία τηρεί αρχείο (Φυσικό & Ηλεκτρονικό). Συλλέγει δε, καταχωρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της. Αυτά μπορεί να είναι ενδεικτικά: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, e-mail, αρ. διαβατηρίου ή ταυτότητας, τηλέφωνο, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, επιλογή τρόπου πληρωμής (στοιχεία πιστωτικής κάρτας), τα οποία παρέχουν οι πελάτες της, είτε με τη συμπλήρωση Αίτησης Επικοινωνίας, είτε με τη σύμβαση μίσθωσης.

3.2. Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκκρεμοδικίας ή διοικητικής διαδικασίας, οπότε και παρατείνεται η διατήρηση έως την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως ή την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον της κατά περίπτωση Διοικητικής Αρχής. Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημα της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεων ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

 

4. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

4.1. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

i. για την εκτέλεση της σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεως των πελατών της πριν από τη σύναψη σύμβασης,
i. για τους σκοπούς της διαβίβασης μίας επικοινωνίας,
ii. για τη χρέωση των πελατών και την πληρωμή των υπηρεσιών,
iii. προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της,
iv. για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της.

 

4.2.Στο ως άνω πλαίσιο:

α. Η Εταιρεία λαμβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν οι πελάτες της. Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας, για το σκοπό της παροχής της σχετικής υπηρεσίας, της μετάδοσης της επικοινωνίας και της χρέωσης αυτής.
β. Η Εταιρεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν για λόγους τιμολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων και παρασχεθέντων υπηρεσιών, καθώς και να διαβιβάζει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες Αρχές, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, ενδεχομένως, χωρίς πρότερη ενημέρωση.
γ. Η Εταιρεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της ως προς την είσπραξη και εξόφληση των λογαριασμών, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και νομικές εταιρείες.

 

5. Δικαιώματα

5.1.Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, όπως:

I. δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας και να αποκτούν αντίγραφα,
II. δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας,
III. δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσουν να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
IV. δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
V. δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξουν, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
VI. δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

5.2.Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει οι πελάτες να επικοινωνήσουν (τηλεφωνικά ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας) με την Εταιρεία, απαραιτήτως με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο νόμιμο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας.

5.3.Η Εταιρεία θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα των πελατών, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος, η Εταιρεία θα ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωμα τους να προσφύγουν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

5.4.Τέλος, οι πελάτες διατηρούν και δικαίωμα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρήσουν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

 

6. Cookies

6.1.Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο «web browser» του υπολογιστή του πελάτη κατά την περιήγησή του στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies» για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτυακού τόπου, τη σωστή περιήγηση, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες παροχής υπηρεσιών. Επίσης, χρησιμοποιεί τα «cookies» για να λαμβάνει τις απαραίτητες για τη βελτίωση των υπηρεσιών της δομής και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

6.2.Τα «cookies» και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

I. Τα απολύτως απαραίτητα «cookies» είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του δικτυακού τόπου. Επιτρέπουν την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων υπηρεσιών ώστε να είναι αποτελεσματική η λειτουργία του δικτυακού τόπου.

II. Τα «cookies» επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι πελάτες χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.

III. Τα «cookies» λειτουργικότητας επιτρέπουν στο δικτυακό τόπο να διατηρεί τις επιλογές των πελατών διευκολύνοντας τη χρήση τους. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα «cookies» αυτά αφορούν στην περιήγηση στο δικτυακό τόπο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τη δραστηριότητα της περιήγησής τους σε άλλους ιστότοπους.

Οι πελάτες του δικτυακού τόπου μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στο δικτυακό τόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των «cookies». H μη αποδοχή αυτών των «cookies», είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου.