Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών, αναφορικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://loukisrental.gr. Ο εν λόγω τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «Loukis Rentals» (εφεξής: η Εταιρεία) και διατίθεται για ενημερωτικούς, εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, προκειμένου για τη μίσθωση οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων).

1. Δεσμευτικότητα

1.1 Η χρήση του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους όρους μίσθωσης, καθώς και την ενότητα υπό τον τίτλο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες (εφεξής: οι πελάτες) καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή των πελατών στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι Όροι Χρήσης ισχύουν επίσης για όλες εν γένει τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους πελάτες της Εταιρείας (μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, του καταστήματος, του δικτυακού τόπου).

1.2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο, καθ’ ότι σύμφωνα με το νόμο οι υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες της Εταιρείας, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

1.3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Οι πελάτες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

1.4. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους πελάτες. Με την είσοδό τους στο δικτυακό αυτό τόπο οι πελάτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους, τους όρους μίσθωσης, καθώς και την ενότητα υπό τον τίτλο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο στον δικτυακό τόπο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.

2.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.1. Με την παρούσα οι πελάτες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο δικτυακό τόπο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. τυχόν συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

2.2. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματός της.

3. Περιορισμός ευθύνης

3.1. H Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών παρέχονται «ως έχουν». Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους της για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της πως οποιαδήποτε άλλη τυχόν συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τους πελάτες.

4. Ευθύνη των πελατών

4.1. Με την παρούσα οι πελάτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Επιπλέον, δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και αγορών – πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

4.2.Επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
1) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
2) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
3) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου, να εμποδίσουν οποιονδήποτε πελάτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτή.
4) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
5) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους πελάτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
6) Να περιέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του πελάτη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

4.3. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους Όρους Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι πελάτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη τυχόν ενάσκηση των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Επίσης, με την πρόσβαση και τη χρήση του δικτυακού τόπου εκ των πελατών συμφωνείται ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνει καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της.

4.4. Στα πλαίσια εξακρίβωσης των στοιχείων των πελατών, της διασφάλισης του περιβάλλοντος του δικτυακού τόπου, της ασφάλειας των πληροφοριών του, αλλά και των δεδομένων των πελατών, ζητούνται ορισμένα στοιχεία κατά την εγγραφή τους, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται δημόσια. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προειδοποίηση προς τον πελάτη για τον οποίο υπάρχουν υποψίες πως δεν είναι ο ίδιος, ενώ μπορεί να τον διαγράψει, χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που διαπιστωθεί το ως άνω γεγονός. Παράλληλα, επιφυλάσσεται για οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.

5. Εγγραφή για Χρήση Κράτησης

5.1. Η Εταιρεία δίνει η δυνατότητα κρατήσεων μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, η οποία παρέχεται αποκλειστικά για να πραγματοποιήσει ο πελάτης τη μίσθωση του οχήματος που επιθυμεί, με κατάθεση του αντιτίμου, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, είτε μέσω καταβολής μετρητών στα γραφεία της. Η επιβεβαίωση της κράτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Εταιρείας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με την εγγραφή τους στο δικτυακό τόπο οι πελάτες αποδέχονται και συμφωνούν με τους όρους μίσθωσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο στον δικτυακό τόπο. Για λόγους της ανωτέρω συναλλακτικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και του εκάστοτε πελάτη, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να του ζητά να συμπληρώνει υποχρεωτικά συγκεκριμένα πεδία (π.χ. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία).

5.3. Οι Όροι μίσθωσης όπως αυτοί διατίθενται στον δικτυακό τόπο και στη σύμβαση μίσθωσης, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο είναι το επίσημο συμφωνητικό ανάμεσα στον πελάτη και την Εταιρεία. Σε αυτό αναφέρονται οι όροι της μίσθωσης και όλες οι λεπτομέρειες, όπως: η ημερομηνία διάρκειας της μίσθωσης, το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί, οι ασφαλιστικές καλύψεις κ.λπ. Ο πελάτης θα πρέπει μελετήσει προσεκτικά τους όρους πριν την υπογραφή και να βεβαιωθεί ότι τους έχει κατανοήσει. Συνιστάται από την Εταιρεία να απευθυνθεί στην ίδια για τυχόν επεξηγήσεις/διευκρινίσεις.

5.4. Ο πελάτης ανά πάσα στιγμή, είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του κόστους των υπηρεσιών που ζητήθηκαν και για οποιεσδήποτε άλλες τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών που εφαρμόζονται από την Εταιρεία, κατόπιν ενημέρωσής του. Σε περίπτωση αλλαγών σε κράτηση, θα πρέπει ο πελάτης να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρεία μέσω του δικτυακού τόπου ή του τηλεφωνικού κέντρου και να ενημερώσει σαφώς για τις ακριβείς λεπτομέρειες αυτής της αλλαγής (λεπτομέρειες στην παρ.6). Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης οιασδήποτε αλλαγής, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη. Αλλαγές δεν μπορούν να υπάρξουν μετά από τη παραλαβή του οχήματος. Η Εταιρεία δεν προσφέρει επιστροφή χρημάτων, εάν η ενοικίαση λήξει νωρίτερα. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επεκτείνει την περίοδο μίσθωσης, μετά από τη παραλαβή του οχήματος, πρέπει να ενημερώσει 24 ώρες τουλάχιστον πριν από τη λήξη τη μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγκριση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, με βάση τις τιμές μίσθωσης που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Είναι ευθύνη του πελάτη να παράσχει με ακρίβεια τα στοιχεία του και να δηλώσει με σωστό και ξεκάθαρο τρόπο την παρακράτησή του.

5.5. Με την πραγματοποίηση κράτησης, είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώσει την Εταιρεία για τυχόν σωματική ή διανοητική πάθηση ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που του αφορά. Σε περίπτωση ατυχήματος, μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις όσον αφορά στην ασφάλιση εάν δεν ενημερώσει την Εταιρεία για την εν λόγω πάθηση.

5.6. Κατά τη παραλαβή του οχήματος, θα ζητηθούν από τον πελάτη τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άδεια οδήγησης από τη χώρα προέλευσης, έγκυρο Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης, αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος και έγκυρη πιστωτική κάρτα στο όνομα του πελάτη (οδηγού). Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει ο πελάτης τα απαιτούμενα έγγραφα, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να παραδώσει το όχημα και κανένα ποσό που τυχόν καταβλήθηκε δεν θα επιστραφεί.

5.7. Εάν τυχόν γίνει μια κράτηση, αλλά δεν προχωρήσει ο πελάτης στην παραλαβή του οχήματος, κανένα ποσό που τυχόν καταβλήθηκε δεν θα επιστραφεί. Επίσης, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης είναι ευθύνη του πελάτη να επικοινωνήσει εγκαίρως με την Εταιρεία. Σε περίπτωση ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων, η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για τα ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν.

5.8. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του πελάτη για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας του. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

6. Ακύρωση της κράτησης

6.1.Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της μίσθωσης του οχήματος, σύμφωνα με την κράτηση που πραγματοποιήθηκε μέσω του δικτυακού τόπου ή τηλεφωνικά. Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων:
-Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Εταιρεία τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη μίσθωσης του οχήματος όλα τα χρήματα θα επιστραφούν.
-Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Εταιρεία σε λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη μίσθωσης του οχήματος δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.
– Σε περίπτωση που γίνει ακύρωση ή τροποποίηση μιας κράτησης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε νομισματικές απώλειες που υφίσταστε ως αποτέλεσμα της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το διάστημα μεταξύ της αρχικής κράτησής και της επακόλουθης ακύρωσης ή τροποποίησής της (όπως ισχύει).

7. Τιμολόγηση

7.1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τιμές που αναφέρονται τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης στον δικτυακό τόπο είναι ακριβείς. Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την τιμή που αναφέρεται τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης σε περίπτωση προφανούς λάθους ή λάθους που είναι εύκολο να διαπιστωθεί όσον αφορά στην τιμή που αναφέρεται, κατόπιν ειδοποίησης του πελάτη αμέσως μόλις γίνει εύλογα εφικτό.

7.2. Οι ισοτιμίες συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία πιστωτικής κάρτας του πελάτη μπορούν να ποικίλουν. Η Εταιρεία δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ της τιμής που εμφανίζεται από αυτήν και του ποσού που χρεώνεται από την Εταιρεία πιστωτικής κάρτας του πελάτη λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας που χρησιμοποιήθηκε.

7.3. Με τη χρήση του δικτυακού τόπου κρατήσεων ο πελάτης αποδέχεται τους όρους μίσθωσης, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τη λήψη δηλαδή Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή για το χρηματικό ποσό που κατάθεσε στην Εταιρεία ηλεκτρονικά για την επιβεβαίωση της κράτησής του, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

7.4. Στα πλαίσια της διαφανούς λειτουργίας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε περίπτωση που ο πελάτης χρειάζεται διευκρινίσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στο info@loukisrental.gr

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

8.1. Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο στον δικτυακό τόπο.

8.2. Επίσης, κατά (α) την είσοδο και χρήση του δικτυακού τόπου, (β) την εγγραφή για την αγορά υπηρεσιών κράτησης, οι πελάτες παραχωρούν στην Εταιρεία τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων:

α. Κατά την είσοδο και χρήση :
Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address), δεδομένα πλοήγησης εντός του δικτυακού τόπου, δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.

β. Κατά την επικοινωνία για πληροφορίες ή απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας:
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

γ. Κατά την κράτηση και αγορά υπηρεσιών μίσθωσης της Εταιρείας:
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, e-mail, αρ. διαβατηρίου ή ταυτότητας, τηλέφωνο, πληροφορίες παραγγελίας της μίσθωσης, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, επιλογή τρόπου πληρωμής (στοιχεία πιστωτικής κάρτας).

8.3. Η Εταιρεία προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών του δικτυακού τόπου στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκάστοτε υπηρεσίας, που έχει ανατεθεί από τον πελάτη προς την Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

8.4. Η Εταιρεία ενδέχεται για την εκτέλεση της σύμβασης να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί πληροφορίες σχετικές με την εξόφληση των χρηματικών οφειλών στο πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται.

9. Περιορισμός ευθύνης – Απαλλαγές

9.1. Σε περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στην Εταιρεία και στον πελάτη, η ευθύνη της Εταιρείας έναντι του πελάτη, εάν υπάρχει, περιορίζεται στο ποσό που κατέβαλε κατά την πραγματοποίηση της μίσθωσης του οχήματος.

9.2. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις (είτε ρητές είτε σιωπηρές), ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την απόδοση ή την καταλληλότητα συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε στοιχείων σχετικά με την ενοικίαση οχημάτων που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και της τεχνολογίας που την υποστηρίζει.

9.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές στον τρόπο της μίσθωσης οποιαδήποτε στιγμή. Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης για μίσθωση οχήματος ο πελάτης δεσμεύεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Εταιρείας και θεωρείται ότι τους έχει αποδεχτεί ως συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

9.4. Η Εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα είναι ασφαλείς και εγκεκριμένες μέσω πιστοποιημένων συνδιαλλαγών. Ωστόσο, εάν εμφανιστούν μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις στην κίνηση λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας του πελάτη ή σε οποιαδήποτε κάρτα που χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της κράτησης ή αφού έχει πραγματοποιήσει την κράτηση, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης που υφίσταται ή που προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την εν λόγω χρήση, συναλλαγή ή γνωστοποίηση.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

10.1. Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, ενώ αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της Πάρου, καθώς και το Πρωτοδικείο της Σύρου.

10.2. Η Εταιρεία έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως πελάτης εντοπίσει κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία στο info@loukisrental.gr

10.3. Η Εταιρεία δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του δικτυακού τόπου εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους πελάτες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware), είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το ως άνω γεγονός.

10.4. Οι παρόντες όροι, οι όροι μίσθωσης του δικτυακού τόπου, η σύμβαση μίσθωσης, καθώς και η ενότητα υπό τον τίτλο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

11. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση, απορία, ένσταση και παροχή πληροφοριών οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Εταιρείας, στο email: info@loukisrental.gr, είτε τηλεφωνικώς στο +30 22840 23679.